Νομικές Πληροφορίες

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Τρικαλινός Ε.Ε. και συνιστούν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2012-2013, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM ή ® αποτελεί εμπορικό σήμα που ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στον ιδιοκτήτη του.